Vedtekter

Vedtekter for Røros Museums- og historielag

1. Navn
Lagets navn er Røros Museums- og historielag – som er en sjølstendig juridisk person.

2. Formål
Laget har til formål å ta vare på alt som kan tjene og belyse Røros-distriktets kulturhistorie fra gammel tid og fram til våre dager.

Laget er ei venneforening for Stiftelsen Rørosmuseet.

Laget er representert i museumsstiftelsens styre, og skal støtte opp om stiftelsens formål gjennom praktisk og teoretisk arbeid.

Laget skal stille seg åpen for annen allmennkulturell virksomhet, og kan bl.a. innlede forpliktende samarbeid med andre offentlige eller frie institusjoner.

Laget skal støtte opp om alt antikvarisk og miljømessig vernearbeid i Røros-distriktet.

For å nå sitt mål, kan lagets årsmøte opprette særskilte komitéer, studie- og arbeidsgrupper e.l., som på praktisk eller teoretisk grunnlag skal arbeide med bestemte oppgaver i samsvar med lagets formål. Disse gruppene kan innlede samarbeid med andre institusjoner. Også lagets styre kan opprette slike komitéer/grupper.

3. Medlemmer
Laget har følgende grupper medlemskap: a. Enkeltmedlemskap b. Familiemedlemskap c. Æresmedlemskap

Personer som har gjort en særlig fortjent innsats for laget, eller for kulturvernarbeidet i Røros-distriktet generelt, kan utnevnes til æresmedlemmer av årsmøtet etter forslag fra styret.

4. Kontingent
Medlemskontingent for gruppene a og b fastsettes av årsmøtet. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Årsmøtet kan skrive ut ekstra kontingent dersom spesielle situasjoner gjør dette nødvendig.

Vedtak om fastsetting av årskontingenten trenger vanlig flertall, mens vedtak om utskriving av ekstrakontingent trenger 2/3 flertall.

5. Årsmøtet
Årsmøtet er lagets høgste myndighet. Det holdes innen utgangen av første kvartal, og kunngjøres med minst 14 dagers varsel i stedets aviser.

Årsmøtet behandler styrets årsmelding og regnskap, samt forslag til budsjett og arbeidsplan for kommende år.

Videre velges styre, styrets leder, revisor og representanter til styret i museumsstiftelsen. Møtet ledes av styrets leder, eller hvis årsmøtet bestemmer, av en spesielt oppnevnt ordstyrer.

Leders, eventuelt ordstyrers stemme, gjør utslag i tilfelle stemmelikhet, unntatt ved valg, hvor i tilfelle loddtrekning anvendes etter at omvalg er foretatt.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende før 15. januar. Saker som blir sendt inn senere, behandles bare hvis styret finner å kunne ta dem opp.

Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer av gruppene a, b og c ved personlig frammøte.

6. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 14 dagers varsel, når styret finner det nødvendig, eller når minst ¼ av medlemmene krever det. Innkallingen skjer på samme måte som for ordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle spesielle saker, som må være nevnt i innkallinga til møtet.

7. Styret
Laget ledes av et styre på 7 medlemmer med vararepresentanter som velges av årsmøtet. Årsmøtet velger leder for ett år. Styret velger sjøl nestleder, sekretær og kasserer.

Tre av styrets medlemmer med vararepresentanter velges særskilt av årsmøtet som representanter i museumsstiftelsens styre.

Representantene i lagets styre velges for to år, henholdsvis tre og fire styrerepresentanter er på valg annethvert år.

Lederen bestemmer styrets møter. Når minst to styremedlemmer krever det, har lederen plikt til å innkalle til styremøte.

For at gyldig beslutning kan fattes, må minst fem styremedlemmer være til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Styret ivaretar lagets anliggender og representerer laget utad.

8. Eiendeler
Forvaltning av eiendeler som laget tilfører museumsstiftelsen blir nærmere bestemt gjennom skrevne avtaler.

9. Vedtektsendringer
Forslag til endringer av vedtektene fremmes gjennom styret, og behandles på førstkommende årsmøte, der gyldig vedtak gjelder ved 2/3 flertall av de frammøtte.

Forslag til vedtektsendring må være styret i hende minst 1 måned før årsmøtet, og skal bekjentgjøres for medlemmene samtidig med innkalling til årsmøtet.

10. Oppløsning
Beslutning om oppløsning av laget behandles som vedtektsendring, men krever vedtak på to etter hverandre påfølgende årsmøter.

I tilfelle eventuell oppløsning skal lagets eiendommer og eiendeler disponeres i samråd med Stiftelsen Rørosmuseet.

.
Vedtatt av årsmøtet 1. mars 2016
Justert av årsmøtet 13. mars 2018

 

 

 


 

 

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s