Årsmelding

Årsberetning for 2019

Styrets sammensetning har vært:

Leder                          Arne Indseth
Nestleder                    Bente Waage Danielsen
Sekretær                     Inge Hånes
Styremedlem              Tor Indset
Aage Aas
Knut Wolden
Liv Jorunn Troøien
Varamedlem               Elly Indreland Aas
Bjørn Røistad
Signe Nordermoen
Anne Kristine Breigutu

Varamedlemmer innkalles på lik linje med andre i styret og fungerer som likestilte medlemmer (uten stemmerett). Laget har tre representanter i Stiftelsen Rørosmuseet, Arne Indseth (vara Bente Waage Danielsen), Knut Wolden (vara Bjørn Røistad) og Tor Indset (vara Aage Aas).

Laget hadde ved siste årsskiftet 304 enkeltmedlemskap, 225 familiemedlemskap og tre æresmedlemmer. Rekner vi familiemedlemskap som to medlemmer, blir medlemstallet 757, dvs. en økning på 11 medlemmer siden forrige år.

Mange av medlemmene bidrar svært aktivt i lagets arbeid. Dette gjelder blant anna de som deltar i Sleggveien om sommeren og de som bidrar til arrangementet på Christianus Sextus.

Laget har egen hjemmeside med adressen www.rmh.no , og har også egen gruppe på Facebook.

Det ble i 2019 holdt 8 styremøter. Styret behandla 55 saker. På enkelte styremøter har vi invitert fagfolk innafor fagfeltet.

De prosjektene som RMH har vært engasjert i 2019 er:

Utmarkshistorie/Bugruppa
Siste året har gruppa som vanlig befart postene i Natur- og kulturstien i Mølmannsdalen. En tur på våren for å sjekke forholdene etter vinteren, og en høsttur for kontroll og vedlikehold. I rapporten til Statskog er det også gitt informasjon om forholdene ved gapahuken og fløtarbua. For dette arbeidet mottar historielaget midler som brukes til lagets drift.

Christianus Sextus
Falkbergetringen skulle egentlig overtatt ansvaret for arrangementet «Klangen av Christianus Sextus», men RMH måtte for 7. året ha det tekniske og økonomiske ansvaret. Årets forestilling het «Eli Sjursdotter». 750 betalende tilskuere møtte fram til arrangementet 3. og 4. august. Forestillinga var meget vellykka, og for første gang på flere år ble det overskudd i regnskapet. Fra 2020 har Falkbergetringen overtatt ansvaret for arrangementet.

Bortpå Moa
Bortpå Moa er organisert som et prosjekt med eget organisasjonsnummer. Med støtte fra Uthusprosjektet utarbeida Rørosmuseet en tilstandsrapport. Denne danner grunnlaget for restaureringa av bolighuset. Uthusprosjektet vil dekke 80 % av kostnadene. De resterende kostnadene må vi skaffe. Bolighuset ble rydda høsten 2016, slik at arbeidet kunne starte. Arbeidet kom imidlertid ikke i gang før våren 2019, da bolighuset ble tatt ned for restaurering.

Bokprosjektene
Det er ikke lenger noe stort salg av de bøkene laget har utgitt de siste åra, men det selges noen eksemplarer jevnt og trutt. Både for Seterboka og Minnesmerkeboka er kostnadene nå dekket av salgsinntektene.
Kølbruksboka er blitt noe forsinket, men kommer ut til påske i 2020.

Hoppbakker i Røros
Ei arbeidsgruppe er i gang med å registrere og dokumentere gamle hoppbakker i Røros. Arbeidet har ikke hatt den ønskede framdrift i 2019, men går videre.

Røroshistoria på nettet
Styret satte ned ei arbeidsgruppe for å gå gjennom og ev. foreslå oppretting av faktafeil om røroshistoria på ulike nettsteder. Bl.a. har gruppa bidratt til mange opprettinger i Store norske leksikon.

Vertskap i Sleggveien
Røros Museums- og historielag har i samarbeid med Rørosmuseet også i 2019 bidratt som vakter/verter i Sleggveien. Mer enn 30 dugnadsfolk fra laget har holdt husa åpne i 5 ukermidt på sommeren, ca. 5 700 besøkende har vært innom.

Vandringer
Tirsdag 21. mai   Bygningsvernsenteret v/Berit Bakosgjelten og John Holm Lillegjelten
Tirsdag  4. juni    Henrik Grønns vei/Hans Aasengata v/Astri Angermund og Arne Indseth
Mandag 24. juni   Nyplassen v/Jens Nyplass
Tirsdag  2. juli     Rørosgård v/Arne Indseth
Mandag 26. aug  Jubileumsvandring i Småsetran (Røros kommune og Rørosmuseet)
Lørdag  7. sept    Fyrsetting Storwartz v/Truls Gjestland og Knut Wolden
Søndag 15. sept   Klasberget v/Knut Wolden

I alt deltok ca. 480 på vandringene, det var vesentlig mer enn året før.

Juletrefesten
Også i år ble det arrangert juletrefest der unger sammen med foreldre og besteforeldre laget juletre og juletrepynt. Arrangementet er et samarbeid mellom Rørosmuseet, Husflidslaget, Folkemusikkarkivet og Røros Museums- og historielag. Totalt var det over 300 som besøkte arrangementet.

Stigerstuggu
Det ble inngått avtale med MiST om utleie av Stigerstuggu, den gamle stigerboligen ved Olavsgruva. Huset eies av Statsbygg, som leier ut til MiST som framleier til RMH. RMH eier inventaret, og har rett til utleie til hyttegjester. Utleie ble markedsført via internett fra 1. juni, og interessen for leie av hytta har vært stor.

Bevilgninger

 • 20 000 kr til Hans Svennes bokprosjekt om Johan Falkberget.
 • 10 000 kr til Odd Langens bokprosjekt.
 •  5 000 kr til plateprosjektet «Hjertelskende venner».

Diverse

 • Vertene i Sleggveien var som vanlig innbudt til rakfisklag før jul.
 • Laget er representert med medlem (Ole Ragnar Langen) i rådgivende utvalg for Femundsmarka og Gutulia Nasjonalparker.

Lagets økonomi er solid. Regnskapet for 2019 viser et overskudd på vel kr 170 000. Ca. 50 000 av dette er tilskudd til bokprosjektet om kølbruk, slik at det reelle overskuddet er ca. kr 120 000. Av dette skyldes ca. 50 000 overskudd på utleie av Stigerstuggu. Laget hadde ved årsskiftet ca. kr 805 000 «på bok». (Christianus Sextus-prosjektet er holdt utafor).

Styret vil til slutt takke våre medlemmer, våre samarbeidspartnere, og ikke minst alle ansatte ved Rørosmuseet for godt samarbeid.


Årsberetning for 2018

Styrets sammensetning har vært:
Leder                           Arne Indseth
Nestleder                    Bente Waage Danielsen
Sekretær                     Inge Hånes
Styremedlem             Tor Indset
Styremedlem             Aage Aas
Styremedlem             Knut Wolden
Styremedlem             Liv Jorunn Troøien
Varamedlem              Elly Indreland Aas
Varamedlem              Bjørn Røistad
Varamedlem              Signe Nordermoen

Varamedlemmer innkalles på lik linje med andre i styret og fungerer som likestilte medlemmer (uten stemmerett). Laget har tre representanter i Stiftelsen Rørosmuseet, Arne Indseth (vara Bente Waage Danielsen), Knut Wolden (vara Bjørn Røistad) og Tor Indset (vara Aage Aas).

Laget hadde ved siste årsskiftet 294 enkeltmedlemskap, 225 familiemedlemskap og to æresmedlemmer. Rekner vi familiemedlemskap som to medlemmer, blir medlemstallet 746, dvs. at vi er ett av de største historielagene i landet. Som følge av at Olavsgruvas Venner er nedlagt, har flere av de tidligere medlemmene der meldt seg inn i RMH siste året. Laget har fortsatt et potensial når det gjelder å øke antall medlemmer.

Mange av medlemmene bidrar svært aktivt i lagets arbeid. Dette gjelder blant anna de som deltar i Sleggveien om sommeren og de som bidrar til arrangementet på Christianus Sextus. Det har vært lett å få folk til å stille opp, og i den aktive medlemsmassen ligger et potensial som laget må forsøke å utnytte på best mulig måte.

Laget har egen hjemmeside med adressen www.rmh.no , og har også egen gruppe på Facebook.

Det ble i 2018 holdt 8 styremøter. Styret behandla 56 saker. På enkelte styremøter har vi invitert fagfolk innafor fagfeltet.

De prosjektene som RMH har vært engasjert i 2018 er:

Utmarkshistorie/Bugruppa
Siste året har gruppa som vanlig befart postene i Natur- og kulturstien i Mølmannsdalen. En tur på våren for å sjekke forholdene etter vinteren, og en høsttur for kontroll og vedlikehold. I rapporten til Statskog er det også gitt informasjon om forholdene ved gapahuken og fløtarbua. For dette arbeidet mottar historielaget midler som brukes til lagets drift.

Christianus Sextus
RMH sto for 6. året som teknisk arrangør og økonomisk ansvarlig av «Klangen av Christianus Sextus». 515 betalende tilskuere møtte fram til arrangementet, «Karolinerna återvender», 4. og 5. august. Forestillinga var meget vellykka, men frammøtet var lågere enn forventa. De tre siste åra har regnskapet vist underskudd (ca. 12 000 kr i 2018), men med til dels store overskudd de første åra, er det fortsatt positiv balanse i totalregnskapet. Fra 2019 vil Falkbergetringen overta ansvaret for arrangementet. Vi rekner med at mange av lagets medlemmer fortsatt vil stille opp som vaktmannskap.

Bortpå Moa
Med støtte fra Uthusprosjektet utarbeida Rørosmuseet en tilstandsrapport. Denne danner grunnlaget for restaureringa av bolighuset. Uthusprosjektet vil dekke 80 % av kostnadene. De resterende kostnadene må vi skaffe. Interimstyret venter på klarsignal fra Uthusprosjektet. Bolighuset ble ryddet høsten 2016, slik at arbeidet kan starte. Det er stor frustrasjon i Brekken over at det tar så lang tid med å komme i gang med restaureringsarbeidet. Styrets viktigste oppgave er å finansiere egenandelen når Uthusprosjektet starter arbeidet. Pr. januar var det kr 65 900 på prosjektets konto.

Rørosordboka
Siste utbetalinger av honorarer ble utbetalt i 2018. Status for prosjektet er p.t. et underskudd på ca. kr 205 000. Restopplaget er stort, ca. 1200 eks.

Minnesmerkeboka
Status for prosjektet er p.t. et underskudd på ca. kr 15 000.

Seterboka
Ny utgave av boka «Setrer i Rørostraktom» ble trykt opp i 500 eksemplarer og lansert under martnan i 2018. Førsteutgaven ga laget et overskudd på vel 30 000 kr. Styret har stilt en garanti til forlaget på inntil kr 50 000 for andreutgaven. Foreløpig er det uklart om deler av garantien må innfris.

Kølbruksboka
I over 30 år har Asbjørn Ryen kartlagt kølbruk og spora etter denne aktiviteten innafor skogdistrikt 4 og 5 som strekker seg fra Nørdalen og sørover til Drevsjø. For å sikre denne kunnskapen for ettertida, og gjøre den tilgjengelig for alle, har RMH inngått samarbeid for å publisere dette materialet i bokform. Ole Ragnar Langen og Knut Wolden bistår prosjektet med skriving og redigering. Boka kommer ut i 2019.

Hoppbakker i Røros
Ei arbeidsgruppe er i gang med å registrere og dokumentere gamle hoppbakker i Røros. Hvordan materialet skal publiseres bestemmes senere.

Vertskap i Sleggveien
Røros Museums- og historielag har i samarbeid med Rørosmuseet også i 2018 bidratt som vakter/verter i Sleggveien. Mer enn 30 dugnadsfolk fra laget har holdt husa åpne i 5 uker midt på sommeren, ca. 5 100 besøkende har vært innom. Laget har også stilt med vakter på torsdagskveldene.

Torsdagskveldene

 • Torsdag 12. juli: Tradisjonshandverk
 • Torsdag 19. juli: Barnas Sleggveien
 • Torsdag 26. juli: Folkemusikk
 • Torsdag  2. aug: Tradisjonelt drikke

Vandringer   

  •  8. mai Osgården v/Jon Holm Lillegjelten
  • 30. mai Uthusprosjektet v/Magnus Borgos
  • 20. juni Kvitsanden–Gråhøgda v/Arne Indseth og Knut Wolden
  • 30. juni Vandrind i Erlidalen v/Kristine Kverneng Gerber og Inge Hånes
  •  4. juli Vandring langs Hitterelva v/Liv Jorunn Troøien og Bjørn Røistad
  •  2. sept Kongens og Rødalen gruver v/Knut Wolden og Bjørn Røistad
  •  8. sept Fyrsetting på Storwartz v/Truls Gjestland og Knut Wolden

I alt deltok ca. 300 på vandringene, det var vesentlig mindre enn året før.

Juletrefesten
Også i år ble det arrangert juletrefest der unger sammen med foreldre og besteforeldre laget juletre og juletrepynt. Arrangementet er et samarbeid mellom Rørosmuseet, Husflidslaget, Folkemusikkarkivet og Røros Museums- og historielag. Totalt var det over 300 som besøkte arrangementet.

Bevilgninger

 • 25 000 kr til bokprosjekt om Svartvika.
 • 20 000 kr til bokprosjekt om dekorasjonsmåling i Røros-bygdene og Nord-Østerdalen.

Diverse

 • Vertene i Sleggveien var som vanlig innbudt til rakfisklag før jul.
 • Laget er representert med medlem (Ole Ragnar Langen) i rådgivende utvalg for Femundsmarka og Gutulia Nasjonalparker.
 • Avtaleforholdet angående Stigerstuggu er fortsatt ikke helt avklart, men laget
 • fortsetter utleie som tidligere.

Aktiviteten i laget er høy, mye av arbeidet er organisert som egne grupper med egne «styrer». Regnskapet for disse undergruppene går for de fleste inn i hovedregnskapet. Unntaket er «Bortpå Moa» som har eget organisasjonsnummer.

Lagets økonomiske status betraktes som solid, sjøl om driftsregnskapet for 2018 viser et underskudd på ca. 85 000 kr. Utgiftene ved Rørosordboka er nå nedbetalt, og vi rekner med positive tall for 2019. Balansen er god med en egenkapital på ca. 682 000 kr.

Styret vil til slutt takke våre medlemmer, våre samarbeidspartnere, annonsører og ikke minst alle ansatte ved Rørosmuseet for godt samarbeid.

 

Årsberetning for 2017

Styrets sammensetning har vært:
Leder                          Arne Indseth
Nestleder                    Bente Waage Danielsen
Sekretær                     Ole Ragnar Langen
Styremedlem
Tor Indset
Aage Aas
Inge Hånes
Rolf Opdal
Varamedlem
Knut Wolden
Elly Indreland Aas
Liv Jorun Troøien
Bjørn Røistad 

Varamedlemmer innkalles på lik linje med andre i styret og fungerer som likestilte medlemmer. Laget hadde i utgangspunktet to representanter i Stiftelsen Rørosmuseet, Arne Indseth (vara Ole Ragnar Langen) og Tor Indset (vara Aage Aas). Etter at Olavsgruvas Venner gikk inn i laget, har RMH hatt et tredje styremedlem (Knut Wolden).

Laget hadde 458 betalende medlemskap ved årsskiftet 2017-18, herav 228 enkeltmedlemmer og 230 familiemedlemmer Som følge av at Olavsgruvas Venner er nedlagt, har flere av de tidligere medlemmene der meldt seg inn i RMH. Laget har fortsatt et potensial når det gjelder å øke antall medlemmer. Som medlem får man tilsendt Fjell-Folk, har gratis adgang til Rørosmuseet og Olavsgruva, samt redusert pris på vandringene som laget arrangerer i løpet av året. Medlemmer får også anledning til å kjøpe Rørosordboka til redusert pris.

Mange av medlemmene bidrar svært aktivt i lagets arbeid. Dette gjelder blant anna de som deltar i Sleggveien om sommeren og de som bidrar til arrangementet på Christianus Sextus. Det har vært lett å få folk til å stille opp, og i den aktive medlemsmassen ligger et potensial som laget må forsøke å utnytte på best mulig måte.

Laget har egen hjemmeside med adressen www.rmh.no , og har også egen gruppe på Facebook.

Det ble i 2017 holdt 9 styremøter. Styret behandla 54 saker. På enkelte styremøter har vi invitert fagfolk innafor fagfeltet.

De prosjektene som RMH har vært engasjert i i 2017 er:

Utmarkshistorie/Bugruppa
Aktiviteten har siste året bestått i å befare postene i Natur- og kulturstien i Mølmannsdalen. Rapporter er sendt Statskog. Gruppa har også deltatt i befaring av Fløtarbua som er en del av løypa. For dette arbeidet mottar historielaget midler som brukes til lagets drift.

Christianus Sextus
RMH sto for 5. året som arrangør av «Klangen av Christianus Sextus». Ca. 500 betalende tilskuere møtte fram til arrangementet 5. og 6. august. Forestillinga var meget vellykka, men frammøtet var lågere enn forventa. De to siste åra har regnskapet vist underskudd, men med til dels store overskudd de første åra, er det fortsatt positiv balanse i totalregnskapet. Dette er et arrangement som krever stor innsats fra lagets medlemmer. Det er i stor grad medlemmer av laget som bidrar med planlegginga gjennom året, og ikke minst som dugnadsfolk under arrangementet.

Bortpå Moa
Med støtte fra Uthusprosjektet utarbeida Rørosmuseet en tilstandsrapport. Denne danner grunnlaget for restaureringa av bolighuset. Uthusprosjektet vil dekke 80 % av kostnadene. De resterende kostnadene må vi skaffe. Interimstyret venter på klarsignal fra Uthusprosjektet. Bolighuset ble ryddet høsten 2016, slik at arbeidet kan starte. Styrets viktigste oppgave vil være å finansiere egenandelen når Uthusprosjektet starter arbeidet.

Seterboka
Boka «Setrer i Rørostraktom» ble lansert til påske i 2017. Opplaget på 800 eks. ble raskt utsolgt, og det ble bestemt å trykke opp en ny og revidert utgave. Ny utgave ble lansert under martnan i 2018.

Minnesmerkeboka
I 2015 vedtok styret å utgi en publikasjon om de minnesmerkene som finnes i kommunen. Arbeidet med manus til ei bok ble sluttført i 2016. Boka ble trykt i 2017 og lansert i slutten av mai 2017.

Kølbruksboka
I over 30 år har Asbjørn Ryen kartlagt kølbruk og spora etter denne aktiviteten innafor skogdistrikt 4 og 5 som strekker seg fra Nørdalen og sørover til Drevsjø. For å sikre denne kunnskapen for ettertida, og gjøre den tilgjengelig for alle, har RMH inngått en avtale om samarbeid med å publisere dette materialet i bokform. Arbeidet er godt i gang. Ole Ragnar Langen og Knut Wolden bistår prosjektet med skriving og redigering. Etter planen kommer boka ut i 2019.

Vertskap i Sleggveien
Røros Museums- og historielag har i samarbeid med Rørosmuseet også i 2017 bidratt som vakter/verter i Sleggveien. Mer enn 30 dugnadsfolk fra laget har holdt husa åpne i 5 uker midt på sommeren, ca. 6 000 besøkende har vært innom.

Påskekonsert i 2019
RMH har påtatt seg det tekniske og økonomiske ansvaret for en kirkekonsert i påsken 2019 med tema rundt Adam Salomon Dopp. Ei egen gruppe med Såle Lund som lagets representant arbeider med prosjektet.

Torsdagskveldene
Torsdag  6. juli: Folkemusikk
Torsdag 13. juli: Handverk
Torsdag 20. juli: Tradisjonsmat
Torsdag 27. juli: Barn på Røros i gamle dager
Torsdag  3. aug Bygningsvern

Vandringer
22. mai Minnesmerker på Røros kjerkegård v/Arne Indseth
3. juni Kølbruk i Narjordet v/Asbjørn Ryen
22. juni Korssjøgårdene v/Ivar Korssjøen
4. juli Småsetran/Stenvikveien v/ Arne Reitan og Knut Wolden
1. aug Mattisvolden v/Inge Gunnar Aspå
27. aug Klettan/Rauhåmmåren v/Knut Wolden og Jon Faste Strømmevold
6. sep Bakkan/Skansen v/Randi Borgos

I alt deltok ca. 400 på vandringene.

Juletrefesten
Også i år ble det arrangert juletrefest der unger sammen med foreldre og besteforeldre laget juletrepynt, spikking av grener av einer til juletreet, pynting av juletreet, sang og gang rundt juletreet og til avslutning utdeling av pakke fra julenissen til barna. Arrangementet er et samarbeid mellom Rørosmuseet, Husflidslaget, Folkemusikkarkivet og Røros Museums- og historielag. Totalt var det over 300 som besøkte arrangementet.

Bevilgninger
20 000 kr til Rørosmuseet til prosjekt om Bergstadens handelshistorie.

Diverse

 • Laget er representert med medlem (Rolf Opdal) i rådgivende utvalg for Femunden og Gutulia Nasjonalparker.
 • Vertene i Sleggveien var som vanlig innbudt til rakfisklag før jul.
 • Olavsgruvas Venner ble vedtatt nedlagt i 2017 og lagets aktiva overført til RMH. Foruten penger på bankkonto omfatter overdragelsen husa på Qvintusvollen, heisen i Olavsgruva og inventaret i Stigerstuggu og kafebrakka ved Olavsgruva. Kapitalen blir tatt inn i RMHs regnskap for 2018.

Aktiviteten i laget er høy, mye av arbeidet er organisert som egne grupper med egne «styrer». Regnskapet for disse undergruppene går for de fleste inn i hovedregnskapet. Unntaket er «Bortpå Moa» som har eget organisasjonsnummer.

Styret vil til slutt takke våre medlemmer, våre samarbeidspartnere, annonsører og ikke minst alle ansatte ved Rørosmuseet for godt samarbeid.

 

Årsberetning 2016

Styrets sammensetning har vært:

Leder                          Ståle Lund
Nestleder                    Bente Waage Danielsen
Økonomiansvarlig       Arne Indseth
Sekretær                     Ole Ragnar Langen
Styremedlem              Tor Indset
Aage Aas
Inge Hånes
Rolf Opdal
Varamedlem               Knut Wolden
Elly Indreland Aas
Bente Waage Danielsen
Liv Jorun Troøien

Varamedlemmer innkalles på lik linje med andre i styret og fungerer som likestilte medlemmer. Laget har to representanter i Stiftelsen Rørosmuseet, Ståle Lund (vara Ole Ragnar Langen) og Tor Indset (vara Aage Aas).

Laget hadde 448 betalende medlemskap ved årsskiftet 2016-17, herav 231 enkeltmedlemmer og 217 familiemedlemmer. Laget har fortsatt et potensiale når det gjelder å øke antall medlemmer. Styret oppfordrer medlemmene aktivt til å verve naboer og bekjente. Som medlemsfordeler får hvert medlem tilsendt Fjell-Folk, gratis adgang til Rørosmuseet og redusert pris på vandringene som laget arrangerer i løpet av året. Medlemmer får også anledning til å kjøpe ordboka til redusert pris.

Mange av medlemmene bidrar svært aktivt i lagets arbeidet. Dette gjelder blant annet de som deltar i Sleggveien om sommeren, de som bidrar til arrangementet på Christianus Sextus og de som har bidrar til utgivelsen av boka «Setrer i Rørostraktom». Det er svært enkelt å få folk til å stille opp, og i den aktive medlemsmassen ligger et potensiale som laget må forsøke å utnytte på best mulig måte.

Laget har egen hjemmeside som har adressen www.rmh.no , og har også egen gruppe på Facebook.

Det ble i 2016 avholdt 9 styremøter. Styret behandlet 45 saker. På flere styremøter har vi invitert fagfolk innenfor fagfeltet.

En rekke arbeidsgrupper har vært i virksomhet. Disse er:

Ordboka:
Salget av ordbok har gått rimelig bra, det er alt i alt solgt ca.1 100 bøker. Lagets medlemmer satt på stand utenfor Amneus bokhandel under Vinterfestspillene for å reklamere for boken.

Minnesmerker:
I 2015 vedtok styret å utgi en publikasjon om de minnesmerkene som finnes i kommunen. Arbeidet med manus til ei bok ble sluttført i 2016. Boka er nå under produksjon, og skal lanseres i slutten av mai 2017. 

Utmarkshistorie/ Bugruppa:
Aktiviteren har dette året bestått i å befare postene i geologiløypa i Mølmannsdalen. Rapporter er sendt Statskog. Gruppa har også deltatt i befaring av Fløtarbua som er en del av løypa. For dette arbeidet mottar historielaget midler som brukes til lagets drift

Christianus Sextus
RMH sto for 4 år som arrangør av «Klangen av Christianus Sextus» 30 og 31 juli. Arrangementet ble denne gang rammet av svært dårlig vær. Dette gjorde sitt til at besøket ble lang lavere enn de foregående årene med ca. 400 betalende tilskuere. Arrangementet gikk allikevel i balanse. Med de til dels store overskuddene fra tidligere år er det fortsatt positiv balanse i totalregnskapet. Noe av overskuddet er gitt til prosjekter som er knyttet til Johan Falkbergets liv og diktning eller til Nordgruvområdet.

Dette er også et arrangement som krever stor innsats fra lagets medlemmer, både under planlegging og under selve arrangementet. Det er i stor grad medlemmer av laget som bidrar både gjennom året med planlegginga, og ikke minst som dugnadspersoner under arrangementet.

Bortpå Moa:
Med støtte fra Uthusprosjektet utarbeidet Rørosmuseet en tilstandsrapport. Denne danner grunnlaget for restaureringa av bolighuset. Uthusprosjektet vil dekke 80 % av kostnadene. De resterende kostnadene må vi skaffe. Uthusprosjektet regner med å starte arbeidet i løpet av våren 2017. Bolighuset ble ryddet høsten 2016, slik at arbeidet kan starte. Styrets viktigste oppgave for dette året vil være å finansiere egenandelen.

Seterprosjekt:
Arbeidet med boka «Setrer i Rørostraktom» er nå så godt som avsluttet. Den planlagte lanseringa før jul ble utsatt, og boka blir først å få kjøpt rundt påsketider i 2017.  Laget vil rette en stor takk til de tre forfatterne og til alle de som har bidratt med å innhente informasjon til boken.

Kølbruk:
Bokprosjekt om kølbruk og bosetting innenfor Skogdistrikt 4. Køl var Røros kobberverks viktigste ressurs for å kunne skille malm fra gråfjell under smelteprosessen. I over 30 år har Asbjørn Ryen kartlagt kølmiler og sporene etter denne aktiviteten innenfor skogdistrikt 4 som strekker seg fra Nørdalen og sørover til Drevsjø. I april inviterte Røros Museums- og historielag Asbjørn til å holde et foredrag om dette arbeidet. En fullsatt foredragssal på Museet fikk høre et meget interessant foredrag om hvordan syv generasjoner Narjordinger, fra midten av 1600 tallet til slutten av 1800 tallet har hugd tømmer, bygd miler, brent køl og transportert dette til Røros. For å sikre denne kunnskapen for ettertida, og gjøre den tilgjengelig for alle, har RMH inngått en avtale om samarbeid med å publisere dette materialet i boks form. Arbeidet er godt i gang, men dette er et omfattende arbeid og planen er at boka skal være ferdig på høsten 2018. Ole Ragnar Langen og Knut Wolden bistår prosjektet med redaktørarbeid og korrekturlesing.

Sleggveien:
Røros museums- og historielag har i samarbeid med Rørosmuseet også i år bidratt med guiding i Sleggveien. Mer enn 30 dugnadsmedarbeidere fra laget har holdt husene oppe i 5 uker midt på sommeren, ca. 4 300 mennesker har vært innom.

Torsdagskveldene:
Torsdag 7. juli: Tradisjonsmat – flatbrød
Torsdag 14. juli: Barn på Røros i gamle dager
Torsdag 21. juli: Handverkskveld, samisk sløyd og hyllkakesteking
Torsdag 28. juli: Folkemusikk-kveld
Torsdag 4. august: Malmplassen – sentrum i bergverkssamfunnet

Vandringer:
– Besøk på Fjellmuseet i Funäsdalen 28. mai
– Vandring på Lofloan og ytre del av Stormoen 13 juni med Roar Dille som guide
– Gruvevandring mellom Olavsgruva og Storwartz. 28 juni. John Holm Lillegjelten   ledet turen
– Minnestener på Glåmos tirsdag 7. juli med Arne Indseth som guide
– Hjortkapellet og Det Borchgrevinkske gravkapell. Orientering om gravkapellene og familiene Borchgrevink og Finne 25. juli. Astrid Nyhus, Ole Jørgen Kjellmark og Vaabo Vainomaa
– Rausjømeieriet søndag 14. august. Morten Kuraas tok imot oss og orienterte om meieriets historie

– Fløttumsgruva i Fordalen 27. august. Vi ble mottatt av leder i Singsås Museums- og historielag Harald Høen og Harald Forodden

– Byvandring i øvre del av Kjerkgata 15. september med Randi Borgos som guide

I alt deltok ca. 400 på årets vandringer.

Bevilgninger:

 • 50 000 kr til forprosjekt Falkbergets Hus
 • 3 000 kr til Jon Suuls bokprosjekt «Håndverk i det Nordenfjeldske»
 • 10 000 kr til Hans Svenne for bokprosjekt «Til Roma og tilbake».
 • 5 000 kr til John Ole Morken for arbeid med bok om Anders Haugen

”Juletrefesten”: Også i år ble det arrangert juletrefest der unger sammen med foreldre og besteforeldre laget juletrepynt, spikking av grener av einer til juletreet, pynting av juletreet, sang og gang rundt juletreet og til avslutning utdeling av pakke fra julenissen til barna. Arrangementet er et samarbeid mellom Rørosmuseet, Husflidslaget, Folkemusikkarkivet og Røros Museums- og historielag. Totalt var det over 300 som besøkte arrangementet.

Diverse

 • Morten Olsen fra Olavsgruvas Venner deltok på styremøte 18 oktober og orienterte om planene for nedlegging av organisasjonen
 • Laget sto som medarrangør på Langen Gård i forbindelse med 70-årsdagen for Stor-Hans’ død
 • Laget er representert med medlem i rådgivende utvalg for Femunden og Gutulia Nasjonalparker. Rolf Opdal er vår representant
 • Guidene i Sleggveien var som vanlig innbudt til rakfisklag

Aktiviteten i laget er høy, mye av arbeidet er organisert som egne grupper med egne «styrer». Regnskapet for disse undergruppene går for de fleste inn i hovedregnskapet. Unntaket er «Bortpå Moa» som har eget organisasjonsnummer.

Styret vil til slutt takke våre medlemmer, våre samarbeidspartnere, annonsører og ikke minst alle ansatte ved Rørosmuseet for godt samarbeid

Årsberetning 2015

Styrets sammensetning har vært:
Leder                          Ståle Lund
Nestleder                    Bente Waage Danielsen
Kasserer                     Arne Indseth
Sekretær                     Ole Ragnar Langen

Styremedlem
Tor Indset
Aage Aas
Inge Hånes
Rolf Opdal

Varamedlem
Amund Spangen
Elly Indreland Aas
Bente Waage Danielsen
Liv Jorun Troøien

 Varamedlemmer innkalles på lik linje med andre i styret og fungerer som likestilte medlemmer. Laget har to representanter i Stiftelsen Rørosmuseet, Ståle Lund (vara Ole Ragnar Langen) og Tor Indset (vara Aage Aas).

Laget hadde 430 betalende medlemskap ved årsskiftet 2015-16, herav 219 enkeltmedlemmer og 211 familiemedlemmer. Laget har fortsatt et potensiale når det gjelder å øke antall medlemmer. Styret oppfordrer medlemmene aktivt til å verve naboer og bekjente. Som medlemsfordeler får hvert medlem tilsendt Fjell-Folk, gratis adgang til Rørosmuseet og redusert pris på vandringene som laget arrangerer i løpet av året.

Mange av medlemmene bidrar svært aktivt i lagets arbeid. Dette gjelder blant annet de som deltar i Sleggveien om sommeren, de som bidrar til arrangementet på Christianus Sextus og de som har bidratt til utgivelsen av Rørosordboka. Det er svært enkelt å få folk til å stille opp, og i den aktive medlemsmassen ligger et potensiale som laget må forsøke å utnytte på best mulig måte.

Laget har egen hjemmeside som har adressen www.rmh.no , og har også egen gruppe på Facebook.

Det ble i 2015 avholdt 9 styremøter. Styret behandlet 50 saker. På flere styremøter har vi invitert diverse fagfolk innenfor fagfeltet.

En rekke arbeidsgrupper har vært i virksomhet. Disse er:

Rørosmålet:                Arbeidet med boka er ferdig, lansering skjedde for fulle hus på Rørosmuseet 1.oktober i forbindelse med Litteraturfestival. Salget gikk godt under julehandelen. Arbeidet med sponsorer lyktes også etter hvert.

Det er lagt ned et betydelig arbeid fra mange av lagets medlemmer over lang tid for å få denne utgivelsen i havn. Laget har hatt egen «bokkomite» under ledelse av Tor Indset. Komiteen har utarbeidet avtaler med de berørte parter, holdt god og jevnlig kontakt med alle som har arbeidet direkte med boka, sørget for at vi har kommet i mål med sponsormidler og stått i spissen for et flott lanseringsarrangement. Styret og resten av laget har god grunn til å være stolte over dette arbeidet og at Rørosmålet nå har egen ordbok med en kvalitet som få andre dialekter har.

Minnesmerker:            Laget med Arne Indseth i spissen har laget en oversikt over minnesmerker i Røros. Minnesmerkene blir presentert etter tur på lagets hjemmeside. Tanken er å gi ut en bok med bilder og en kort historikk for minnesmerkene.

Utmarkshistorie/ Bugruppa:   Bugruppa har også i år utført arbeid for Statskog. Gruppa har foretatt husvask på Statskog sin bu på Røvollen. Videre har gruppa befart geologistien i Mølmannsdalen vår og høst. I samband med befaringene har vi også ryddet søppel ved parkeringsplassen og langs stien. Videre har gruppa satt opp «rekkverk» ved nedstigningen i ravinedalen der geologiløypa går. For dette arbeidet har Statskog overført kr 3 000 til Røros Museums- og historielag.

Christianus Sextus      RMH sto for tredje år som arrangør av «Klangen av Christianus Sextus» 8 & 9. august. Arrangementet betrakter vi fortsatt som en suksess, men overskuddet ble en del mindre i 2015 enn de foregående år. Ca 600 betalende tilskuere.

Dette er også et arrangement som krever stor innsats fra lagets medlemmer, både under planlegging og under selve arrangementet. Det er i stor grad medlemmer av laget som bidrar både gjennom året med planlegginga, og ikke minst som dugnadspersoner under arrangementet. Laget vil rette en stor takk til de ildsjelene som initierte dette arrangementet, et arrangement som fokuserer både på Falkbergets diktning og på en viktig del av vår historie.

Bortpå Moa:               Bortpå Moa er organisert i en egen stiftelse under RMH. I 2015 har vi konsentrert arbeidet omkring økonomien. Lånet er nedbetalt. Bortpå Moa har fått bevilget penger til å foreta en tilstandsrapport. Denne vil bli utført til våren. Tilstandsrapporten vil danne utgangspunkt for restaureringsarbeidet. Styret forutsetter at dette skjer i samarbeid med Uthusprosjektet.

Elever ved skolen i Brekken har gjort en stor jobb ved å rydde skog på eiendommen.

Seterprosjekt:              Arbeidet pågår for fullt. Mange møter med setereiere, kontaktpersoner og innhenting av informasjon. Utskrift leses over av kontaktpersoner. Innsamling av gamle bilder pågår. RMH er utgiver i samarbeid med Fjellheimen forlag og NiLa GRAFISK. Planen er at seterboka skal komme ut før jul.

Sleggveien:                 Røros museums- og historielag har i samarbeid med Rørosmuseet også i år bidratt med guiding i Sleggveien. Mer enn 30 dugnadsmedarbeidere fra laget har holdt husene oppe i 5 uker midt på sommeren, mer enn 6 000 mennesker har vært innom.

Torsdagskveldene:      Laget har også i sommer i samarbeid med Rørosmuseet arrangert kulturformidling i Sleggveien 5 torsdager:

Torsdag 9. juli «Barnas Sleggveien» med formidler og forteller Kirsti Sæter
Torsdag 16. juli «Handverkskveld og hyllkakesteking». Demonstrasjon av gamle håndverksteknikker og salg av hyllkake og kaffe.
Torsdag 23. juli «Setring i Røros-området» med Ragnar Løkken, Roar Dille og Peder Gullikstad
Torsdag 30. juli Folkemusikkveld. Folkemusikkarkivet for Rørosområdet og lokale musikere og dansere presenterer tradisjonsrik folkemusikk fra distriktet.
Torsdag 6. august. «Romanifolket/ taterne i Sleggveien med Mary Barthelemy

Vandringer:

 • Gatevandring på Øra 28.5, guide var Stein Ødegård
 • Historisk vandring i Ålen (Smeltehytter, bygdemuseum, Engan skanse m.m.) 21.6. Dette var et samarbeidsarrangement med Ålen Historielag med flere guider.
 • Hillehølet 8.7 guide Anders Sakrisvoll.
 • Vardvollan m.m. 25.7, guide Jens Nyplass
 • Vauldalen m.m. 4.8, guide Jørn Sevatdal (tollstasjonen) og Jorid Skott Svendsen
 • Solskinnet 13.8, guide Tor Anders Bekken Martinsen.
 • Olavsgruva 8.9, guide Arne Espelund
 • Hauan 14.9, guide Knut Aas. Dette var på årets kulturminnedag og var et samarbeid med Rørosmuseet

I alt ca. 400 deltok på årets vandringer

Bevilgninger:
Det ble bevilget kr 5 000,- til plateutgivelse «Musikus» med Olav L Mjelva og John Ole Morken.

”Juletrefesten”: Også i år ble det arrangert juletrefest der unger sammen med foreldre og besteforeldre laget juletrepynt, spikking av grener av einer til juletreet, pynting av juletreet, sang og gang rundt juletreet og til avslutning utdeling av pakke fra julenissen til barna. Arrangementet er et samarbeid mellom Rørosmuseet, Husflidslaget, Folkemusikkarkivet og Røros Museums- og historielag. Totalt var det over 300 som besøkte arrangementet.

 • Laget skrev en uttalelse angående fredning av Finnegården og seteranlegg
 • Laget har arbeidet med å lage nye vedtekter i tråd med praksis. Vedtektene legges fram til godkjennelse under årets årsmøte
 • Laget har gått gjennom hjemmesidene og fornyet disse. Arne Indseth er i dag ansvarlig «redaktør».
 • Laget sendte en uttalelse angående Hamlanderstuggu og dens plassering til kommunen
 • Lagets styre var på befaring på gammel hovedvei inn til Røros fra sør og trase etter gammel jernbane. Laget arbeider med planer om å rydde noe av disse traseene.
 • Laget arrangerte i samarbeid med Fortidsminneforeningen 8. mai et møte med foredrag om krigshistorien på Røros
 • Laget var med sammen med Rørosmuseet om billedkveld 13.10
 • Laget samarbeidet med DIS om slektsforskningsdagen 31.10
 • Laget er representert med medlem i rådgivende utvalg for Femunden og Gutulia Nasjonalparker. Rolf Opdal er vår representant
 • Lagets leder deltok på møte med noen av venneforeningene for museene under MiSt-paraplyen
 • Lagets leder var en av tre valgte representanter på landsmøtet i Landslaget for lokalhistorie
 • Guidene i Sleggveien var som vanlig innbudt til rakfisklag

Aktiviteten i laget er høy, mye av arbeidet er organisert som egne grupper med egne «styrer». Regnskapet for disse undergruppene går for de fleste inn i hovedregnskapet. Unntaket er «Bortpå Moa» som har eget organisasjonsnummer.

Styret vil til slutt takke våre medlemmer, våre samarbeidspartnere, annonsører og ikke minst alle ansatte ved Rørosmuseet for godt samarbeid.

 

Årsberetning 2014

Styrets sammensetning har vært:
Leder                          Ståle Lund
Nestleder                    Hans Olav Knutsen
Kasserer                     Arne Indseth
Sekretær                    Ole Ragnar Langen

Styremedlem
Tor Indset
Aage Aas
Inge Hånes
Rolf Opdal

Varamedlem
Amund Spangen
Arne Indseth
Bente Waage Danielsen
Liv Jorun Troøien

Varamedlemmer innkalles på lik linje med andre i styret og fungerer som likestilte medlemmer. Laget har to representanter i Stiftelsen Rørosmuseet, Ståle Lund (vara Ole Ragnar Langen) og Tor Indset (vara Aage Aas).

Laget hadde ca. 430 betalende medlemskap ved årsskiftet 2014-15, herav 200 enkeltmedlemmer og 230 familiemedlemmer. Laget har fortsatt et potensiale når det gjelder å øke antall medlemmer. Styret oppfordrer medlemmene aktivt til å verve naboer og bekjente. Som medlemsfordeler får hvert medlem tilsendt Fjell-Folk, gratis adgang til Rørosmuseet og redusert pris på vandringene som laget arrangerer i løpet av året.

Laget har egen hjemmeside som har adressen www.rmh.no og har også egen gruppe på Facebook.

Det ble i 2014 avholdt 8 styremøter. Styret behandlet 43 saker. På flere styremøter har vi invitert diverse fagfolk innenfor fagfeltet. Et av styremøtene ble avholdt i Brekken, der var konstituert generalsekretær i Landslaget for lokalhistorie til stede.

En rekke arbeidsgrupper har vært i virksomhet. Disse er:

Rørosmålet
Arbeidet med en ordbok om Rørosmålet går videre. Prosjektet er ennå ikke fullfinansiert, men en gruppe innenfor laget arbeider med saken. Selve arbeidet med ordboka går mot sin avslutning!

Stedsnavn
Arbeidet med å få samlet flere data for Stedsnamnprosjektet har stagnert. De som hadde relevante kunnskaper har stort sett gitt sine bidrag. Arbeidsgruppa vil derfor kommende år konsentrere arbeidet om å innhente kart og navnelister som ennå ikke er innleverte, samt å få laget en pålitelig databasert oversikt for det innsamlede materialet. Når denne oversikten foreligger vil det – etter arbeidsgruppas mening – være naturlig at Rørosmuseet overtar og ajourholder samlingen av kart og navnelister.

Utmarkshistorie/Bugruppa
Etter avtale med Statskog har gruppa oppsyn med geologiløypa i Mølmannsdalen. Vår og høst foretar gruppa befaring av løypa og gir rapport om tilstanden til Statskog. Gruppa befarte også fløtarbua som ligger ved geologiløypa. Rapport sendt til Statskog. For arbeidet bevilger Statskog penger til RMH.

Christianus Sextus
RMH sto for andre år på rad som arrangør av «Klangen av Christianus Sextus» 2 & 3. august. Arrangementet ble en suksess på alle måter, overskuddet ble på rundt 135 000 kr.

Bortpå Moa
Bortpå Moa er ei undergruppe under RMH med eget organisasjonsnummer og regnskap. Eiendommen «Bortpå Moa» ble i 2014 kjøpt. Av kjøpesummen gjenstår lån på kr 52 000. Brekkensamfunnet og personer med tilknytning til Brekken har bidratt med betydelige beløp.

Uthusprosjektet gjenreiste i 2014 fjøset på eiendommen. Det gjenstår å restaurere hovedhuset. Gruppa har en konstruktiv kontakt til Uthusprosjektet også her.

Seterprosjekt
Roar Dille, Ragnar Løkken og Peder Gullikstad initierte i januar 2014 et arbeid for å registrere setervoller i kommunen. Det er ca. 300 setervoller i kommunen, men det finnes ingen samlet framstilling. Kommunen er delt inn i 14 område med kjentfolk fra hvert område som ansvarlige. Gruppa tenker seg at arbeidet vil ende opp med et hefte/bok.

Sleggveien
Røros museums- og historielag har i samarbeid med Rørosmuseet også i år hatt ansvaret for ca.30 guider i Spjellstuggu og torsdagskveldene i Sleggveien i sommer. Medlemmer fra laget deltok på dugnad i og rundt husene i Sleggveien 18. juni. Antall besøkende i Spjellstuggu ble i år på ca. 4800.

Torsdagskveldene
Torsdag 3. juli: «Kveldsåpent med kaffe og biteti»

Torsdag 10. juli: «Tradisjonshåndverk og hyllkakesteking»

Torsdag 17. juli: «Gråstein i mange farger – bruk av stein i tak og mur»

Torsdag 24. juli: «Folkemusikkveld»

Torsdag 31. juli: «Kvinnene i Sleggveien» 

Vandringer

  • 22.05: Kirkegårdsvandring Røros kirke
  • 21.06: Tur til kirka og skolestuggu i Narbuvoll, med stopp på Oddentunet
  • 01.07:  Setervandring ved Påsken
  • 08.07:  Pilgrimsleder i Molingdalen
  • 24.07:  Brekken – Bortpå Moa, Haugatjønna,
  • 04.08:  Killingdalen gruver – samarbeid med Osbrakkas venner
  • 10.08:  Samiske kulturminner ved Litjlangen
  • 11.09:  Fra tysk til fransk teknologi. Vandring i Smelthytta og på Malmplassen

I alt deltok ca. 300-350 personer på vandringene.

”Juletrefesten”: Juletrefesten ble også i år arrangert i Smelthytta. Mellom 200 og 300 små og store deltok. Dette arrangementet er et samarbeid mellom Rørosmuseet, Røros Husflidslag, Folkemusikkarkivet og RMH.

Guidene i Sleggveien var som vanlig innbudt til rakfisklag.

Bevilgninger

Kr. 40 000 kr til «Bortpå Moa»

Kr. 5 000 utstillingen «Her går det ti’ pols»

Kr. 10 000 til Hans Svennes Falkberget-bibliografi.

Kr. 5 000 til prosjektet «Tatrene i Røroshistorien».

Lagets leder deltok med foredrag med tittelen «Vi lar oss begeistre» på seminar i regi av Landslaget for lokalhistorie.

Laget arrangerte i samarbeid med DIS Røros møte om Eidsvollsmannen Richard Floer 20.05. Ole Jørgen Kjellmark var foredragsholder for nesten 100 frammøtte.

Laget deltok med representanter i venneforening for Finnegården.

04.06. hadde vi fellesmøte med fortidsminneforeningen Den gamle Bergstad.

Representanter fra laget hadde et uformelt møte med Oppdalsmuseets venner som var på Rørosbesøk.

RMH er blitt forespurt om å være med i felles møter med andre venneforeninger innenfor MiST-museene. Det er ennå ikke avholdt noen møter, men det vil skje i 2015.

Aktiviteten i laget er høy, mye av arbeidet er organisert som egne grupper med egne «styrer». Regnskapet for disse undergruppene går for de fleste inn i hovedregnskapet. Unntaket er «Bortpå Moa» som har eget organisasjonsnummer.

Styret vil til slutt takke våre medlemmer, våre samarbeidspartnere, annonsører og ikke minst alle ansatte ved Rørosmuseet for godt samarbeid

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s